Số lượng và chất lượng GV

- Có tổng số 15 GV và 100% đều có trình độ chuyên môn chuẩn và trên chuẩn, có đạo đức nghề nghiệp

- Nhiệt tình, yêu trẻ được phụ huynh học sinh tin tưởng.

Sĩ số lớp học:

Lớp MG 5 – 6 tuổi: 8 lớp/266 trẻ.