- Nhà trường có 3 điểm trường ( 1 điểm chính: thôn Phú Diễn Ngoài và 2 điểm phụ: thôn Phú Mỹ Và Phú Phong

- Tổng số phòng học: 10 phòng ( 7 phòng kiên cố và 3 phòng bán kiên cố)

- Trang thiết bị đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy và học theo quy định.